TÜBAKKOM 1. KADIN AVUKATLAR KURULTAYI

 

            TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADİN HUKUKU KOMİSYONU (TÜBAKKOM)

1. KADIN AVUKATLAR KURULTAYI

21-22 NİSAN 2012.ANKARA

 

 

·                    21-22 Nisan 2012 tarihleri arasında, T.B.B. bünyesinde Kadın Avukatlar Kurultayı yapılacaktır

·                    Ekte gönderilmiş olan anket çalışmasının stajyer kadın avukatları ve kadın avukatları kapsayacak seklide yapılması ve bu anketlerin 30.01.2012 tarihine kadar dönem sözcülüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

 

·                    Bunun yanı sıra ekte gönderilmiş olan Kurultay Metni çerçevesinde, mevcut Kurultay Konu Bağlıklarına dair Baronuzca hazırlanacak olan tebliğ metinlerinin sunumu için 10 Şubat 2012 tarihi belirlenmiştir. Bu tarihe kadar Baronuz tarafından organize edilecek atölye çalışmalarının tamamlanarak, tebliğ metinlerinin ve delegelerinizin belirlenmesi ve TÜBAKKOM Dönem Sözcülüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.

 

·                    Kurultay metni İçeriğinden de anlaşılacağı üzere 1 - 300 kadın avukatın bulunduğu Barolardan 2 delege, 300'den fazla kadın avukatın bulunduğu barolardan İse 5'er delegenin atölye çalışmaları neticesinde seçilmesi gerekmektedir.

 

·                    Baronuz tarafından yapılacak olar atölye çalışmalarına tüm kadın avukatların katılımı hedeflendiğinden, T.B.B, tarafından Hazırlanacak olan afişlerin dağıtımı önem arz etmektedir. Ancak T.B.B. ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Kurultay tarihinin değişebileceği ifade edildiğinden afişlerin basımı henüz yapılmamıştır, T.B.B. tarafından alınacak karar neticesinde Kurultay tarihi netleşeceğinden, atölye çalışmalarının afişlerin dağıtımından sonra ve 10 Şubat 2012 tarihinden önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

·                    18-19 Şubat 2012 Tarihinde T.B.B. bünyesinde Kurultayda tartışılacak tebliğlerin derleneceği, 25 Baronun katılacağı Çalıştay yapılacaktır. Çalıstay'a katılacak olan Barolar 24-25 Kasım 2011 TÜBAKKOM 11. Dönem 1. Genel Üye toplantısında kararlaştırılmıştır. (Aydın, Ankara» İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Bursa, Erzincan, Aksaray , Çorum ,Adana, Mersin, Konya, Samsun, Yalova, Kocaeli, Zonguldak, Edirne, İsparta, Eskişehir, Muğla, Balıkesir, Mardin, Giresun, Çanakkale)

 

·                    T.B.B. Delegesi olan toplam 55 kadın avukatın Kurultaya katılımının yanı sıra, yukarıda belirtilen usul çerçevesinde tüm Barolardan toplam 182 delege olmak üzere kurultaya katılacak toplam delege sayısı 237 olarak planlanmıştır.

 

·                    Kurultaya görüş ve önerilerini bildirmek üzere, hukuk fakültesi bulunan tüm üniversitelerden akademisyenler Kurultaya davet edileceklerdir.

 

·                    Kurultayın yürütümü 5 divan üyesi tarafından gerçekleştirilecek olup divan başkanı ve üyeleri kurultayın 1. Günü Kurultay delegeleri arasında yapılacak olan seçimle belirlenecektir. Kurultaya İlişkin diğer tüm bilgiler Sayın Başkanlığınıza ekte sunulan Kurultay Metninde ayrıntılı olarak açıklanmıştır,

 

·                    Kurultayın yürütümüne ilişkin taslak bütçe T.B.B.'ne sunulmuş olup konaklama ve yiyecek giderlerinin T.B.B, tarafından, karşılanması talep edilmişse de T.B.B. Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda Sayın Başkanlığınıza ayrıca ek bilgi verilecektir.

 

aydinbarosu@aydinbarosu.org.tr

Tel: 0 256 225 13 47

Faks: 0 256 214 77 10

 

KURULTAYIN AMACI VE HEDEFLERİ:    Her alanda eşit ve görünür olmak, yaşamımızda ve meslek örgütlerimizdeki ataerkil anlayışa karsı farkında lığımızı arttırmak,  toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden mesleki yapılanmadaki yerimizi sorgulamak ve söylemimiz! "toplumsal cinsiyet eşitliği" temelinde oluşturmak için; TÜBAKKOM 10. Genel Kurulu Toplantısında Kadın Avukatlar Kurultayı yapılmasına karar verdik

 

KURULTAY KONU BAŞLIKLARI: j

1-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk Eğitiminde Cinsiyetçi Öğeler.

2- Çalışma Yaşamında Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Kadın Avukatlara Etkileri

a-                  Ücretli kadın avukatlar iş hayatında annelik, evlilik ve ücret hakkına yönelik müdahaleler, çalışma hayatında kadın avukata yönelik ayrımcı uygulamalar ve benzeri

b-                 Kadın avukatlara adliye personelinin bakış açısının cinsiyet eşitliği temelinde irdelenmesi

3-Ülkemizde Ve Dünyada Barolardaki Kadın Örgütlenme Modelleri Ve Kadınların Temsiliyeti

*Meslek örgütlerinde cinsiyete duyarlı bütçeleme,

*Kota, pozitif ayrımcılık,

4-Kadının insan Hakları Ve Uluslararası Sözleşmelerin Analizi.

*CEDAW, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Güvenlik Konseyi Sözleşmesi

Yukarıda belirtilen ana başlıklar çerçevesinde alt konu baslıkları örneklendirilmiş olup kurultayın amacı kadın bakışı ve farkında lığı yaratmak, sorunları tespit etmek ve çözüm üretmektir.


KURULTAYA HAZIRLIK PLANI:

 

·                    Yukarıda belirtilen dört ana başlığa ilişkin tüm illerde atölye çatışması, forum vb. şekilde hazırlanan tebliğlerin TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü tarafından oluşturulacak iletişim ağına veya Aydın Barosuna 2012 Ocak avı sonuna kadar gönderilmesi.

·                    Gelen tebliğlerde benzer öneri ve tespit içerenlerin ortaklaştırılması ve bu tebliğlerin kurultaya broşür olarak hazırlanması İçin bir komisyon oluşturulması.

·                    Komisyon, dört konu başlığı ile ilgili, olmak üzere en az 25 avukattan oluşur. Komisyonda tebliğ konularına güre yeterli sayıda avukat yer alması sağlanır.

·                    Bu komisyonun ilk toplantısını .... Tarihinde İzmir'de, gerekli olduğu takdirde 2.toplantısını Aydın'da yapması kararlaştırılmıştır.

·                    Gerektiğinde kurultayın ana başlıkları ile ilgili psikolog, sosyolog uluslararası hukuk uzmanı gibi uzman kişilerden destek alınması, komisyon ve kurultay çalışmalarının bu kişilerle yürütülmesi

KURULTAY TAKVİMİ:

·                    Ocak 2012 sonuna kadar tebliğlerin TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü olan Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonuna veya kurultay iletişim grubuna gönderilmesi.

·                    Mart ayının sonuna kadar Tebliğleri n Derlenmesi ve broşür haline getirilmesi.

·                    21-22 Nisan 2012 tarihinde Ankara 'da TBB tarafından Kurultay düzenlenmesi.

 


KURULTAY DELEGELERİNİN BELİRLENME YÖNTEMİ;


Kadın Avukat sayısı;

 

·                    1 - 299 arasında olan 66 ilden 2'şer delege, 3'00'den fazla olan 10 ilden 5'er delege

·                    Türkiye Barolar Birliği Delegesi 55 kadın delege, olmak üzere kurultaya katılacak delegelerin toplamı 237'dir.

·                    İllerde katılacak kadın delege listesi Mart sonuna kadar TÜBAKKOM döneme sözcülüğüne bildirilir.

 

KURULTAYIN ÇALIŞMA İLKELERİ VE YÖNTEMİ:

·                    Kurultayın l. günü kurultay çalışmalarını yürütmek üzere 5 kişilik bir Divan Kurulu oluşturulur Bunun yanı sıra 5 kişilik raportör grubu oluşturulur. Delegeler arasından seçimle belirlenen kurulda Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve 3 rapor yazıcı bulunur. Divan Kurulu Kurultayın gündemini sunar, onaylatır ve Kurultayın gündeme uygun olarak yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

·                    İllerden gelen delegeler tarafından önceden bildirilmiş olan tebliğler Özet olarak sunulur. Farklı illerden gelen, ancak komisyonca ortaklaştırılan tebliğler illerin kendi arasından belirleyeceği sözcü tarafından okunur.

·                    Yapılan tartışmalar sonucunda öneri ve eleştirilerin ışığında çoğunluk görüşleri rapor, azınlık görüşleri de ekli olarak Kurultay delegelerinin oylarına sunulur.

·                    Tartışmalar Kurultay delegeleri tarafından yapılır. Kurultayda karar almada ikna olma ve ortaklanma esas alınır.

·                    Kurultayın sonuç bildirgesini hazırlamak üzere kurultayın ilk günü 10 kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyon tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi Kurultayın görüş ve önerilerine sunulur. Kurultayın son günü yayınlanır ve TBB'ye bildirilir.

 

·                    18-19 Şubat 2012 Tarihinde tüm barolardan gelecek olan tebliğlerin derleneceği ve anket sonuçlarının değerlendirmeye alınacağı Çalıştayda aynı zamanda 18 şubat Tarihinde Yürütme toplantısı yapılarak, yürütme toplantısına ilişkin gündem maddeleri değerlendirilecektir,

·                    20-21 Nisan 2012 tarihinde kurultaya katılacak olan baro delegelerinin konaklaması ve yiyecek giderlerinin karşılanması amacı ile her baro için Litai Hotel'de 1 oda tahsis edilmesi mümkün olamaması halinde en az 50 odanın tahsis edilmesi talebimiz bilgilerinize arz olunur.

·                    Kurultaya katılacak delege sayısı toplam 237 olarak belirlenmiştir. 50 odanın tahsis edilmesi va da her baro için bir odanın tahsis edilmesi halinde dahi diğer delegelerin konaklayabileceği. (tüm delegelerin Litai Hotelde konaklaması mümkün olamayacağından) Türkiye Barolar Birliği binasına, yakın bir otel'de konaklamaya İlişkin rezervasyonun sağlanmasını talep etmekteyiz. Her bir baroya tahsis edilen bir oda dışında kalan delegelerin konaklama ücretleri kendileri va da baroları tarafından karşılanacaktır.

·                    Kurultayın yürütülmesi esnasında kullanılacak olan donanımı sağlanmış salonun (kamera, ses kaydı, salon düzeni vb..) T.B.O binasında bulunan salonlardan birinin tahsis edilmesini talep etmek zorunlu olmuştur.-Yine kurultayın yürü tümü esnasında delegelerin yiyecek İçecek İhtiyaçlarının karşılanmasını talep Etme gereği doğmuştur.

·                    Delegelerin kurultaya ve çalıştaya katılım yol giderleri kendileri ya da baroları tarafından karşılanacaktır.


KURULTAYA HAZIRLIK AŞAMASİNDA YAPILMASI ÖNERİLEN ANKET ÇALIŞMASI:

·                    Tüm illerde yapılması hedeflenen anket çalışması kadın olmaktan kaynaklı çalışma yaşamına ara verme, meslek hayatında sözel ya da bedensel tacize maruz kalınıp kalınmadığı, çalışma hayatında aynı işi yapan erkek meslektaşı ile aynı imkânlara { maaş, prim vs.) aynı ekonomik kazanımlara sahip olunup olunmadığı vb konulara yönelik olup tüm bölgelerde elde edilen veriler merkez toplantısında kitapçık haline getirilerek ilgili kuruluşlara rapor halinde bildirimi sağlanacaktır.

 

Aşağıdaki dökümanları okumak için üzerine tıklayınız;

 

KURULTAYA HAZIRLIK AŞAMASİNDA YAPILMASI ÖNERİLEN ANKET ÇALIŞMASI

TEBLİĞ (BİLDİRİ)YAZIM KURALLARI 

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım