Anasayfa Hakkımızda Yönetim Organları Gençlik Meclisi Staj Kurulu CMK Adli Yardım Komisyonlar Baro Levhası Avukata Özel Fotoğraf Galerisi Tüm Duyurular
 
ESKİŞEHİR BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ
 

AMAÇ
Madde 1. Bu Yönetmelik ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Eskişehir Barosu tarafından avukat görevlendirilmesi, verilen hizmetin aksamadan yürütülmesi, görev alan Eskişehir Barosu üyesi avukatlar arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesinin sağlanması, denetlenmesi, kayıt altına alınması, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, Ceza Muhakemesi Kanunu uygulamasından beklenen kamu menfaatinin gerçekleşmesinde avukatlara düşen hizmet yükümlülüğünün en iyi şekilde yerine getirilmesine yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM
Madde 2 . Bu yönerge;
a)       CMK sisteminin kuruluş, çalışma şekli ve faaliyetleri ile CMK Komisyonuna bağlı alt kurul olarak CMK Mesleki Müdahale Kurulu’nun kuruluşu ile çalışma esas, şekil ve ilkelerini,
b)      CMK uygulamasında görev alacak avukatların tespiti, çalışma şekli, ücret ve masraf ödemelerinin sağlanmasının, avukat görevlendirmenin usul ve esaslarını,
c)      CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek ilçe adliye merkezleri temsilcilerinin atanma, çalışma şekli, görev ve yetkilerini kapsar.

GENEL ESASLAR
Madde 3.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 156 ve 234. maddeleri ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 5 ve 6. maddeleri gereğince, soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hakimin istemi üzerine, kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine Eskişehir Barosu tarafından avukat görevlendirilir. Avukat görevlendirme yetkisi sadece Eskişehir Barosu’na aittir. Eskişehir Barosu avukat görevlendirmelerini Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla yapar.

ORGANLAR
Madde 4.
CMK ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı(“Başkan”), CMK ve Uzlaşma Komisyonu (“Komisyon”) ve CMK Mesleki Müdahale Kuruludur (“Müdahale Kurulu”). Eskişehir Barosu bünyesinde CMK uygulamaları, bu yönetmelik çerçevesinde Komisyonca yürütülür.  Komisyon üyeleri içerisinden Müdahale Kurulu oluşturulur.

A) CMK ve Uzlaşma Komisyonu Başkanı
Madde 5.
(1) Başkan, Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu tarafından seçilecek komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesidir. Yönetin Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere seçilir.
(2) Avukatlık kanunu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği uyarınca Komisyon ile ilgili görevleri yerine getirir ve yürütür. Komisyon toplantılarını başkan sıfatıyla yönetir ve Eskişehir Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yerine getirir.

 

B) CMK ve Uzlaşma Komisyonu
Madde 6.
(1) Komisyon, Başkan ve komisyona üye olan avukatlardan oluşmaktadır. Eskişehir Barosu’na üye olan tüm avukatlar, yazılı başvuruları üzerine komisyona üye olabilirler. Başvuru süresi, genel kurul sonucu göreve başlayan yönetim kurulu tarafından yapılacak üyelik başvuru çağrı duyurusundan itibaren iki haftadır. Bu süre bittikten sonra üyelik başvurusu yapılamaz ve üyelik talepleri kabul edilmez.
(2) Toplantı Usul ve Esasları: Komisyon toplantılarını başkan yürütür ve idare eder. Genel Kurulu takip eden ilk toplantıda, başkan yardımcısı, sekreter, Müdahale Kurulu belirlenir. Toplantıya çağrı, tüm üyelerin Baroya bildirdiği gsm numarasına mesaj atma suretiyle yapılır. Başkanın bulunmadığı toplantıları sırasıyla başkan yardımcısı, sekreter ve en kıdemli üye tarafından, başkan vekili sıfatıyla yönetilir. Toplantı yeter sayısı aranmaz, kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik halinde başkanın; başkanın yokluğunda başkan vekilinin oyu iki oy sayılır.
(3) Toplantı Zamanı: Komisyon toplantıları ayda bir olmak üzere komisyonun belirleyeceği hafta içi bir günde yapılır. Toplantılar arası en fazla bir ay olabilir. Zorunlu hallerde komisyon toplantısı tatil edilebilir veya ertelenebilir. Bir takvim yılında en fazla dört toplantı iptal edilebilir.
(4) Komisyonun görevi: CMK uygulaması kapsamında il merkezinde ve ilçe merkezlerinde yapılacak görevlendirme şekil ve esaslarını belirlemek, görevli personel ve nöbetçi avukatlar tarafından yürütülen görevin belirlenen şekil ve esasa uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek, denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamaktır. Gerekli görüldüğü takdirde CMK nöbet sisteminde değişiklik yapmaktır. Komisyona yapılacak yazılı başvuru ve talepler hakkında karar vermektir.

B) CMK Mesleki Müdahale Kurulu
Madde 7.
Müdahale Kurulu, Başkan ve, Komisyon üyeleri içerisinden, üyeler tarafından seçilecek üç avukat olmak üzere toplam dört kişiden oluşur.  Müdahale Kurulu, CMK uygulamaları sırasında görevli avukatların karşılaşacakları her türlü soruna mümkün olan en kısa sürede müdahale ederek, görevli avukatın acil ihtiyaçlarını karşılamak, avukatın hak ve menfaatleri ile mesleğin itibarının yasal çerçevede korunması için alınması gerekli acil önlemleri almakla görevlidir.

CMK GÖNÜLLÜ AVUKAT LİSTESİ
Madde 8.
(1) CMK hizmetlerinin yerine getirilmesinde Eskişehir Barosu gönüllülük esasını geçerlidir. Buna göre, CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen Eskişehir Barosuna kayıtlı avukatlar yazılı bir dilekçeyle, Eskişehir Barosu Başkanlığı’na müracaat ederler. Bu müracaat üzerine gönüllü avukat, CMK Gönüllü Avukat Listesine kaydolunarak komisyonun belirlediği görevlendirme ve görev esaslarını kabul eder ve göreve başlar. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce listede bulunan avukatların görevi, başvuru koşulu aranmaksızın devam eder.
(2) Gönüllü avukat listesi soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ayrı listeden oluşur. CMK uygulamasında avukat görevlendirilmesi, soruşturma evresinde soruşturma listesinden; kovuşturma evresinde kovuşturma listesinden yapılır.
(3) CMK görevinden ve gönüllü avukat listesinden ayrılmak isteyen avukat, Eskişehir Barosu Başkanlığı’na vereceği yazılı bir dilekçe ile talebini bildirmesi üzerine, gönüllü avukat listesinden çıkartılır ve CMK görevinden ayrılır. Görevinden ayrılan avukat halen devam etmekte olan görevlerini CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Eskişehir Barosu CMK Yönergesi hükümlerine uygun biçimde sonlandırmakla yükümlü ve sorumludur.

GÖNÜLLÜ AVUKAT GÖREVLENDİRME ESASLARI

Madde 9. Genel Esaslar
(1) Eskişehir Barosu görevlendirme yetki alanı, Eskişehir ili merkez adliye ve ilçe adliyelerinin tümünü kapsar. Avukatın görev bölgesi, levhada kayıtlı büro adresinin bulunduğu ilçe adliye yetki alanıdır. Komisyonca kabul edilmediği sürece avukat, büro adresinden başka ilçe adliyesi yetki alanında görev alamaz.
(2) Gönüllü avukatlar arasında yapılacak görevlendirmelerde adil bir dağılımın sağlanması maksadıyla puan sistemi uygulanır. Avukat isteminde bulunan kuruma özgülenecek birim puan, CMK ücret tarifesinde belirlenen ücretin 1/10’dir ve Eskişehir Barosu internet sitesinden duyurulur.
(3) Kolluk, savcılık ve sorgu hâkimliği birimlerinden gelen talepler üzerine, soruşturma listesinden; kovuşturma evresinde mahkemelerden gelen talepler üzerine kovuşturma listesinden görevlendirme yapılır.
(4) Listelerde az puandan çok puana doğru sıralama esastır. En üstte en az puanlı avukat yer alır. Görevlendirme en az puanlı avukattan başlar. Görevi kabul eden avukatın puanına görev için belirlenen kadar puan eklenir. Avukat, eklenen puana göre listede ilgili sıraya düşürülür.
(5) Görevlendirme, Eskişehir Barosu Avukat Atama Otomasyonu (BARONET) aracılığıyla ilgili birimden istem yapılması sonrası, otomasyon sistemi aracılığıyla ilgili listelerdeki sıradaki avukatın otomatik olarak aranması usulüyle yapılır. Elektrik kesintisi, internet bağlantısı kesintisi, sunucu problemleri ve benzeri öngörülemeyen durumlarda avukat istemleri Baro CMK personeline yönlendirilir. Bu durumda ilgili personel adaletli dağıtım ilkesi gereğince avukat ataması yapar. Görev bilgisi sisteme ilgili personel tarafından anında elle girilir. Bu işlemlerin BARONET tarafından sistemde kaydı tutulur.
(6) Listelerin puan durumunun belirlenmesinde esas alınan gece – gündüz saatleri başlangıcı, teşvik saati uygulaması, kabul ve ret puanlamaları gibi uygulama esasları Komisyon tarafından saptanacak parametrelere göre belirlenir.

Madde 10. Soruşturma Listesinden Görevlendirme:
    Görevlendirme, CMK Gönüllü Avukat Soruşturma Listesinde yer alan avukatlar arasından yapılır. Kurumlardan gelecek avukat istemi üzerine, BARONET tarafından soruşturma listesinde yer alan en az puanlı avukat,  robot tarafından aranır. Nöbetçi avukat, gelen aramayı dinlemesi ve görevi kabul etmesi üzerine istemde bulunan ilgili birime giderek, görevini ifa eder.

 

Madde 11. Kovuşturma Listesinden Görevlendirme:
   Görevlendirme, CMK Gönüllü Avukat Kovuşturma Listesinde yer alan avukatlar arasından yapılır. Kurumlardan gelecek avukat istemi üzerine, BARONET tarafından kovuşturma listesinde yer alan en az puanlı avukat,  robot tarafından aranır. Nöbetçi avukat, gelen aramayı dinlemesi ve görevi kabul etmesi üzerine istemde bulunan ilgili birime giderek, görevini ifa eder.

 

Madde 12. İlçe Adliyesi Listesinde Yer Alma ve Görevlendirme:

  1. İlçe adliyeleri görevli avukat listeleri, ilçe adliyesi yetki alanında bürosu olan avukatlardan oluşur.
  2. İlçe adliyesi yetki alanında bürosu olan veya bürosu olup da, CMK görevi yapan avukat bulunmaması durumunda ilçe gönüllü avukat listesi, o bölgede CMK görevi yapmak isteyen avukatlardan yazılı olarak toplanacak talep sonrası talepte bulunan avukatlardan oluşturulur. Bu liste puanlarının hesaplanmasında da 9. maddede belirlenen esaslar uygulanır.
  3. Görevlendirme, sadece talepte bulunan avukatlardan oluşan ilçe soruşturma ve kovuşturma listesinden yapılır. Merkez ilçe genel listelerinden ayrı, ilgili ilçe puan listesi oluşturulacaktır.

      
GÖNÜLLÜ AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A.Görevin Tevdii ve Ret Zorunluluğu

Madde 13.
Avukat görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir. Baro görevlendirme yetkisini BARONET aracılığıyla kullanır. Görev, BARONET tarafından avukatın bildirdiği telefonun aranması suretiyle tevdi edilir. Avukat, Baro dışında başka bir avukatın ya da başka makam ve kurumun görev tevdii isteklerini reddetmek zorundadır.

B.Görevi İade Etmeme

Madde 14.  
Avukat, BARONET ya da istisnai durumlarda görevli personelin kendisine bildirdiği görevi kabul etmesi sonrası geçerli bir mazeret olmaksızın aldığı görevi iade edemez.

D. Eğitim Çalışmalarına Katılma

Madde 15.
Gönüllü avukat, Komisyon ya da Baro Başkanlığı’nca düzenlenen, ya da farklı kurumlarca düzenlenip, Komisyonca uygun görülen; konuyla ilgili konferans, eğitim ve seminer gibi etkinliklere katılmak zorundadır.

 

ÜCRET ÖDENMESİ

Madde 16.
  (1) Gönüllü avukat, BARONET aracılığıyla verilen görevleri yerine getirmesi sonrası, Eskişehir Barosu İnternet Sitesinin Baronet uygulamasında yer alan görevlendirme formunu veya Barodan temin edeceği görevlendirme formunu doldurarak ve ekinde göreve ilişkin ifade ve/veya mahkeme tutanağını ve varsa yol gideri beyanını içerir belgeyi Baro CMK Servisi’ne vererek ücret ödenmesini talep eder.

  (2) Eskişehir Barosu CMK servisi çalışanı tarafından, talebin Adalet Bakanlığı Yönetmeliği ve Eskişehir Barosu CMK Uygulama Yönetmeliği’ne uygunluğunun denetimi sonrası avukatın ödeme talepleri işleme konulur. CMK servisi çalışanınca talebin uygun olmadığının tespiti sonrası bir karar vermek üzere talep, Komisyona bildirilir. Talebin kabulü veya reddi konusunda Komisyon tarafından bir karar verilir.

  (3) BARONET tarafından görevlendirmesi yapılmamış müdafi/vekillik hizmetlerinde avukatın ücret talebi reddedilir ve kendisine ödeme yapılmaz.

YAPTIRIMLAR

Madde 17.

A. Uyarma:

Uyarma, gönüllü avukatın, aşağıdaki nedenlerle Komisyon tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır:

a. Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmemek,
b. Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında bir saat içinde gitmemek,
c. Görevlendirilmediği halde göreve gitmek ve ödeme yapılması için bu göreve ilişkin form teslim etmek,

B. Listeden Kısa Süreli Çıkarma

(1) Listeden kısa süreli çıkarma, CMK Gönüllü Avukat Listesinde yer alan avukatın, Komisyonca yıllık ortalama görev puanının yarısının puanına eklenmesidir. Şu hallerde kısa süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

a.  17/A-a ve c maddeleri uyarınca yaptırım uygulanması kararın kesinleşmesinden itibaren on sekiz ay içerisinde üçüncü defa aynı maddelerin ihlali,
b. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın görevin yarıda bırakılması,
c.  Eğitim, seminer, konferans gibi etkinliklere geçerli bir mazeret bulunmaksızın katılmamak,

(2) Listeden kısa süreli olarak çıkarılan avukatın, daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder.

 

C.Listeden Uzun Süreli Çıkarma

(1)Listeden uzun süreli çıkarma, avukatın CMK ve Uzlaştırma Komisyonu’nca CMK Gönüllü Avukat Listesinden iki yıllığına çıkarılmasıdır. Listeden uzun süreli çıkarılan avukata bu süre boyunca yeni görev verilmez. Şu hallerde uzun süreli çıkarma yaptırımı uygulanır:

a. Listeden kısa süreli çıkarılan avukatın, kısa süreli çıkarma tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar aynı yaptırımı gerektirecek kural ihlali,
b. Baro tarafından görevlendirildiği dosyaya ilişkin olarak müdafiliğini üstlendiği kişinin kendisinden yahut üçüncü şahıslardan ücret kabul etmek,
c.  Avukatlık Yasası ve meslek kurallarını ihlal,
d. Disiplin soruşturması sonucu kesinleşmiş en az uyarma cezası almış olmak.

(2)Listeden uzun süreli çıkarılan avukatın, daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder.

D.İtiraz

            Bu madde gereğince CMK ve Uzlaşma Komisyonu’nca hakkında yaptırım uygulanan avukat, bu yaptırım kararının kendisine yazılı olarak tebliğ edildiği günden sonraki 7 gün içinde Baro Başkanlığı’na itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilecek karar kesindir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 18.
(1) Bu yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi gereğince, Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu’nun  14.03.2012 tarih ve 72/4 Sayılı kararıyla kabul edilerek 14.03.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yürürlük tarihi öncesi göreve başlamış olan avukatlar da bu yönetmelik hükümlerine tabidir.
BaroNet Etkinlik Takvimi TBB Duyuruları Basında Biz Baro Dergisi İlan Panosu Bilgi Edinme Resmi Gazete Mevzuat Faydalı Linkler İletişim

Copyright © 2011 | Eskişehir Barosu | Tüm Hakları Saklıdır.